..

எனக்கு அழனும்..

ஆனா, அழக்கூடாது.

தல வலிக்கிது… தூக்கம் வருது… காது வலிக்கிது… சத்தமா இருக்கு…

எறும்பு கடிக்கிது…

எனக்கு சாகனும்…. பயமா இருக்கு…. அழனும்… எனக்கு அறிவு இல்ல…

எதுவும் இல்ல… யாரும் இல்ல… செத்துப்போனும்… மூச்சு விட முடியல… I hate myself

Leave a Reply

Your email address will not be published.