“காயாகிக் கனியாகி விதையாவதற்கென்றால் இத்தனை பூக்கள் பூப்பது ஒரு மாபெரும் வீணடிப்புதான். ஆனால், அதுதான் இயற்கையின் வழி.”

– ஜெயமோகன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published.